Dzia?alno?? diecezjalna


Na terenie diecezji wroc?awsko-szczeci?skiej prowadz? dzia?alno?? instytucje o charakterze charytatywnym, kulturalnym oraz sportowym. Duchowni poza prac? w parafiach nios? rwnie? pos?ug? akademick?, w szpitalach oraz w wi?zieniach i aresztach ?ledczych. Ponadto funkcjonuje Bractwo M?odzie?y Prawos?awnej Diecezji Wroc?awsko- Szczeci?skiej. Na terenie diecezji dzia?aj? tak?e o?rodki wypoczynkowe proponuj?ce bogat? ofert?.